Splatíme dluh planetě

Planeta Země je naše matka. S pomocí ekologických technologií splatíme náš dluh vůči ní.

Země je naše matka. Překotným rozvojem civilizace jsme vytvořili dluh, který musíme splatit.

Ekologické technologie

Chci, abychom přemýšleli o tom, jak naše každodenní konání pomáhá nebo škodí naší planetě a životnímu prostředí. Chovám velký respekt k technologiím a schopnostem člověka a jsem si jist, že tuto epochální výzvu zvládneme chytrou aplikací moderních a k životnímu prostředí šetrných technologií.

Externalitami proti škodám na životním prostředí

Dlouhodobě podporuji vyčíslení externích nákladů a přínosů technologií, výrobků a služeb a promítnutí těchto nákladů či přínosů do sazby DPH. Cena služeb a výrobků, které mají dopady na životní prostředí nebo zdravotní náklady na léčbu civilizačních chorob musí odpovídat škodám, které způsobují. V konečném důsledku představuje tato politika protikrizový faktor a umožní nám vyhnout se či eliminovat dopad extrémních situací, které dnes zažíváme. Planeta i člověk se lépe brání, jsou-li zdraví.

Green Deal

Česká republika, kraje, obce a naše firmy proto musí být připraveny na dramatický příliv fondů EU v rámci programu Green Deal a investic do chytrých a high-tech ekologických řešení.

Čistá a sdílená doprava

Podporuji ekologizaci dopravy, nízkoemisní pohony, preferuji přesun zboží po železnici a podporuji koncept sdílené dopravy zboží za občanem. Chci podporovat budování cyklostezek napříč regiony a omezit individuální automobilovou dopravu ve vnitřních centrech měst.

Opatření na ochranu přírody

Podporuji:
  • opatření na zachytávání vody v krajině a ochranu malého vodního oběhu; budování remízků, suchých poldrů, obnovu alejí, pěstování plodin šetrných k půdě i vodě,

  • budování biotopů, kořenových čističek a minimalizaci umělých zásahů do krajiny,

  • přirozenou biodiverzitu lesů a luk a ochranu místní flóry i fauny,

  • opatření na minimalizaci emisí skleníkových plynů,

  • spalování místo skládkování a rozumnou recyklaci místo likvidace,

  • opatření umožňující pracovat s odpadem jako se surovinou,

  • zemědělství využívající obnovitelných zdrojů a moderních pěstebních technologií (hydroponie, akvaponie, agrovoltaika).

Zdravý životní styl

Snaha o zdravé životní prostředí jde ruku v ruce se snahou nás samotných o zdravé tělo a zdravý duch. Sám na sobě jsem si ověřil, že zdravý životní styl nás udržuje v dobré fyzické a psychické kondici a činí naše těla a duše odolnějšími vůči nástrahám moderní civilizace včetně možných epidemiologických rizik. Je právem každého občana zvolit si jakým způsobem se bude stravovat a zda se bude věnovat pohybovým aktivitám. V případě rozhodování o legislativě budu ale vždy podporovat tu legislativu, která občany vede ke zdravějšímu životu.

Podpora zdravých stravovacích návyků

Podporuji aktivní osvětu ve věci konzumace zdravých, organických potravin jako prostředku k aktivnějšímu pohybu, zdravějšímu tělu i duchu a kvalitnějšímu spánku.

Podporuji ekonomické zvýhodnění konzumace zdravých potravin (potraviny s nízkým glykemickým indexem, vysokým obsahem vlákniny, minimem konzervantů a umělých přísad, menším podílem průmyslového zpracování, menším podílem obalů a menším dopadem na životní prostředí).

Podpora aktivního pohybu

Podporuji aktivní pohyb pro všechny generace. Sportování napříč generacemi, propojení generací sportem a pohybem. Chci omezit sezení dětí ve školách a rád bych viděl zvýšení podílu pohybové složky ve výuce (nechceme děti učit se sedět, ale pohybovat se).

Vymezuji se proti představám Národní agentury pro sport (představě, že sport je marketingovým nástrojem a sportovní svazy garantem distribuce peněžních prostředků do sportu je mylná a nebezpečná).

Preferuji decentralizaci financování a organizace sportu, zaměření se na množství sportující mládeže a občanů, budování veřejně dostupných sportovišť, demokratizace a všelidovost - dle sokolské myšlenky.