Ekologie: Náš dluh sami sobě

20.04.2020

Co škodí planetě, škodí nám všem. Když je Země naše matka, jen blázen by ji dál zneužíval. Živé musí dostat přednost před neživým - úcta k přírodě a životu má větší hodnotu než HDP.

Země je naše matka. Překotným rozvojem civilizace jsme vytvořili dluh, který musíme splatit. Prosazuji ekologické technologie, připravenost krajů na Green Deal, zdravý životní styl.

Ekologické technologie

Chci, abychom přemýšleli o tom, jak naše každodenní konání pomáhá nebo škodí naší planetě a životnímu prostředí. Chovám velký respekt k technologiím a schopnostem člověka a jsem si jist, že tuto epochální výzvu zvládneme chytrou aplikací moderních a k životnímu prostředí šetrných technologií. V Senátu proto budu kolegy informovat o možnostech, které technologie pro zdraví naší planety přináší.

Externalitami proti škodám na životním prostředí

Dlouhodobě podporuji vyčíslení externích nákladů a přínosů technologií, výrobků a služeb a promítnutí těchto nákladů či přínosů do sazby DPH. Cena služeb a výrobků, které mají dopady na životní prostředí nebo zdravotní náklady na léčbu civilizačních chorob musí odpovídat škodám, které způsobují. V konečném důsledku představuje tato politika protikrizový faktor a umožní nám vyhnout se či eliminovat dopad extrémních situací, které dnes zažíváme. Planeta i člověk se lépe brání, jsou-li zdraví.

Green Deal

Česká republika, kraje, obce a naše firmy proto musí být připraveny na dramatický příliv fondů EU v rámci programu Green Deal a investic do chytrých a high-tech ekologických řešení.

Čistá a sdílená doprava

Podporuji ekologizaci dopravy, nízkoemisní pohony, preferuji přesun zboží po železnici a podporuji koncept sdílené dopravy zboží za občanem. Chci podporovat budování cyklostezek napříč regiony a omezit individuální automobilovou dopravu ve vnitřních centrech měst.

Opatření na ochranu přírody

Podporuji:
  • opatření na zachytávání vody v krajině a ochranu malého vodního oběhu; budování remízků, suchých poldrů, obnovu alejí, pěstování plodin šetrných k půdě i vodě,

  • budování biotopů, kořenových čističek a minimalizaci umělých zásahů do krajiny,

  • přirozenou biodiverzitu lesů a luk a ochranu místní flóry i fauny,

  • opatření na minimalizaci emisí skleníkových plynů,

  • spalování místo skládkování a rozumnou recyklaci místo likvidace,

  • opatření umožňující pracovat s odpadem jako se surovinou,

  • zemědělství využívající obnovitelných zdrojů a moderních pěstebních technologií (hydroponie, akvaponie, agrovoltaika).