Svobodu nekoupíte, tu si volíte

15.05.2020

Jsem Pirát a nemám ve zvyku mlčet. K Pirátům jsem nevstoupil, založil jsem je - aby bojovali za demokracii, bránili lidská práva a hlídali stát. Bez svobody jsme jen loutky mocných.

Bez ohledu na virovou pandemií se musíme vrátit k respektování základních lidských práv a demokratických zvyklostí. Stát nesmí bez pečlivého zdůvodnění a jeho verifikace plošně omezovat pohyb občanů ani zakazovat občanům podnikat ani omezovat  nabídku zboží v obchodech. Nic z toho mu nenáleží.

Veškerá opatření státu, která mají dopad do oblasti lidských práv musí být prováděna transparentně a v souladu s ústavou. Vyžadují-li opatření zvýšený dohled nad občany, musí být doprovázena zvýšeným dohledem občana nad vládou. Podporuji proto zřízení stálé parlamentní komise pro kontrolu epidemie s rozsáhlými oprávněními pro verifikaci epidemiologických dat. V Senátu, ve kterém působí mnoho lékařů, budu za tuto pravomoc bojovat a věřím, že budu úspěšný.

Osvěta namísto restrikcí

Stát by neměl vůči občanům uplatňovat politiku restrikcí, nýbrž osvěty spojené s důvěrou. Důvěřuje-li vláda občanům, důvěřují i občané vládě. K restrikcím smí stát přistoupit jen v případě, že prokazatelně není funkční politika doporučení a vzdělávání. Stát nesmí zneužívat excesivní jednání jednotlivců k zásahům do ústavních práv občanů. Plošné zásahy do lidských práv jsou selháním politiky státu.

Forma politiky je důležitější než obsah

Věřím, že (demokratická) forma politiky zajišťuje dodržování práv všech skupin obyvatel a že je důležitější než její momentální obsah. Věřím, že pravidelná obnova mandátu je zárukou objektivity a profesionality jakékoliv veřejné služby. Síla demokracie nespočívá v obsahu, nýbrž ve formě politiky.

Nepřeji si návrat starých časů

Vím, že nejlepším přítelem "starých dobrých časů" je špatná paměť, a proto budu v Senátu ČR urputně oponovat těm, kteří si přejí jejich návrat.

Informovaný a vzdělaný občan je svobodný občan

Svoboda každého z nás je podmíněna vzděláním a dostupností informací. Demokracie totiž není chaos nebo anarchie, ale sofistikovaná forma kolektivního rozhodování, řízení a podřízení se společným pravidlům. Pro kvalitní rozhodování musíte mít přístup ke kvalitním informacím a musíte mít schopnost jim porozumět.

Informovanost vede k motivaci se o politiku zajímat. Motivace a zapojení občana do politického života na nejrůznějších úrovních je předpokladem pro dlouhodobé udržení demokracie a zachování základních lidských svobod, omezení nebezpečí privatizace politiky úzkou elitou a ústup demokracie.

Mládí vede k progresi

Dnešní překotně se vyvíjející společnost vyžaduje, aby byla společnost schopná a ochotná přizpůsobovat se měnícím podmínkám a zajistit tak svobody i ekonomickou prosperitu.

Zapojení mladých je pak nástrojem udržení modernity a vyvážení přirozené tendence člověka vyvíjet se směrem ke konzervatismu. Proto hodlám ve zvýšené míře mladým naslouchat, zapojovat je do politiky a jsem ochoten přistoupit také ke snížení některých věkových hranic.

Právo menšin

Hodlám být ochráncem lidských práv. Respektuji různost názorů, postojů a bojuji proti dogmatům minulosti, která dnes již neobstojí a která v minulosti vedla k omezování lidských práv a práv menšin. Právo menšiny je i mým právem. Každý jsme něčím menšina.

Jasně a hlasitě se vždy ozvu, kdykoli se vám bude dít křivda

Demokracie někdy vyžaduje pozvednout hlas. Občan se často nachází v nevýhodné pozici vůči neosobní mašinerii státu a byrokracie. Slibuji, že se nenechám umlčet a budu pokračovat v tom, v čem jsem prožil svůj dosavadní život. V odvaze říci svůj názor a prát se za něj.

Budete-li mít pocit, že se vám děje křivda, obraťte se na mne, postavím se za vás.

Senát je zárukou stability

Senát je ústavní a legislativní pojistka a jeden z nástrojů demokratizace politiky cestou zapojení nepolitiků do legislativního řízení země (senátor je uznávaná, často nepolitická osobnost se silnějším mandátem voliče, která vyvažuje postoje karierního politika, poslance). Dvojkomorový ústavní systém Poslanecké sněmovny a Senátu tvoří taktickou a strategickou složku řízení země a je pro dlouhodobé udržení demokracie těžko postradatelný.

Existence Senátu je důležitou pojistkou proti ústavním změnám, které vedou k omezování práv každého jednoho z nás. Maďarsko, které Senát nemá, nechť je nám výstrahou.