Koaliční smlouva pro Zastupitelstvo města Brna ve volebním období 2018-2022

23.10.2018

I. Smluvní strany

My, níže podepsaní členové Zastupitelstva města Brna,

zvolení pro volební období 2018 až 2022 do Zastupitelstva města Brna za

Občanskou demokratickou stranu

(dále v textu též jen "ODS") zastoupenou lídryní kandidátky JUDr. Markétou Vaňkovou a předsedou brněnské ODS JUDr. Robertem Kerndlem

a

Křesťanskou a demokratickou unii - Československou stranu lidovou

(dále v textu též jen "KDU-ČSL") zastoupenou lídrem kandidátky Mgr. Petrem Hladíkem a předsedou Městského výboru KDU-ČSL v Brně Mgr. Jiřím Miholou Ph.D.

a

Českou pirátskou stranu

(dále v textu též jen "Piráti") zastoupenou lídrem kandidátky a předsedou brněnského místního sdružení Pirátů Bc. Tomášem Koláčným a 1. místopředsedou brněnského místního sdružení Pirátů Róbertem Čumou

a

Českou stranu sociálně demokratickou

(dále v textu též jen "ČSSD") zastoupenou lídrem kandidátky Ing. Oliverem Pospíšilem a 1. místopředsedou brněnské ČSSD JUDr. Jiřím Olivou

(společně dále v textu též jen "koaliční partneři")

jsme se dohodli na koaliční spolupráci ve volebním období let 2018 až 2022, která bude spočívat zejména v níže uvedených vzájemných právech a povinnostech.

II. Body programové shody

Koaliční partneři se shodli na těchto bodech programové shody, jako na základním programovém pilíři koaliční spolupráce, který budou v průběhu volebního obdobní společně prosazovat a uskutečňovat a který je i programovým prohlášením Rady města Brna zvolené na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Brna pro volební období 2018 až 2022.

V oblasti dopravy:

 • Podpoříme realizaci klíčových dopravních staveb, zejména velkého městského okruhu a obchvatů městských částí. Budeme usilovat o realizaci nového sjezdu z D1 v oblasti průmyslové zóny. Budeme připravovat vybudování dopravní spojky mezi Cejlem a Zvonařkou na základě schválené územní studie.
 • V zájmu zajištění obslužnosti nového vlakového nádraží veřejnou dopravou budeme dále pokračovat ve stavbě "Tramvaj Plotní" a zajistíme přípravu a realizaci další městské dopravní infrastruktury.
 • Budeme pokračovat v realizaci rozšíření tramvajových tratí Kampus, Líšeň, budeme pokračovat v přípravě projektu tramvajové tratě na Lesnou a Kamechy a prověříme stávající technická řešení tratí.
 • Intenzivně budeme jednat a spolupracovat s vedením kraje a státu na projektové přípravě Severojižního kolejového diametru.
 • Budeme usilovat ve spolupráci se SŽDC a ČD o posílení vnitroměstské dopravy vedené na železničních tratích, včetně vybudování nových zastávek.
 • V rámci dalšího zatraktivňování MHD budeme efektivně využívat stávající vozidla a prosazovat postupné zavádění moderních, ekologicky šetrných, komfortních a klimatizovaných tramvají, autobusů a trolejbusů. Upravíme další zastávky tak, aby byly dostatečně komfortní, bezpečné a dostupné i pro vozíčkáře, seniory nebo maminky s kočárky.
 • Prověříme možnosti dalšího zvýhodnění jízdného dětí a seniorů v MHD.
 • Zavedeme koordinátora oprav a uzavírek
 • Při výběrových řízeních na dodavatele stavby budeme nastavovat kritéria výběru tak, aby byl kladen důraz na kvalitu, dobu trvání a termín dokončení stavby.
 • Budeme iniciovat zlepšení dopravní situace u složitých křižovatek ve spolupráci s vlastníky komunikací (například Kníničská x Bystrcká).
 • Vytvoříme analýzu nejnebezpečnějších dopravních míst a budeme postupně daná problematická místa odstraňovat.
 • Budeme pokračovat v budování funkční sítě cyklistické infrastruktury zejména uvnitř města a páteřních cyklostezek z okrajových částí do vnitřního města. Za tímto účelem v rozpočtu vyhradíme minimálně 10 mil. Kč ročně na organizační opatření pro cyklistickou dopravu a budování cyklostojanů. Zároveň budeme cyklodopravu nadále zohledňovat při rekonstrukcích ulic. Pro naplnění tohoto cíle zajistíme dostatečnou personální kapacitu pod investičním odborem. Je potřeba zajistit důsledné dodržování pravidel bezpečnosti provozu ze strany všech jeho účastníků.
 • V oblasti parkování budeme budovat nová parkovací místa. Budeme klást důraz na budování záchytných parkovišť a parkovišť typu P+R zejména u železničních stanic a tramvajových zastávek a budování montovaných parkovacích domů především na sídlištích.
 • Opravíme systém rezidentního parkování způsobem, aby byl vstřícný ke všem obyvatelům města, zejména během dne. Pro pilotní fázi (ve lhůtě 1 roku po zavedení rezidentní regulace v širším centru města) zrušíme poplatky spojené s rezidentním parkováním mimo návštěvníky s cílem zajistit místa pro rezidenty v noci a neomezit mobilitu Brňanů přes den.

V oblasti územního plánování, rozvoje a veřejného prostranství:

 • V duchu participujícího města budeme využívat znalosti zástupců univerzit a odborníků z praxe i ze zahraničí, zjišťovat si názor občanů na důležitá politická rozhodnutí ve věci budoucího rozvoje našeho města.
 • Budeme plně využívat spolupráce s Kanceláří architekta města.
 • Nový územní plán musí město rozvíjet, ale nesmí snižovat kvalitu života Brňanů. Chceme, aby se Brno rozvinulo do podoby hrdé, moderní a plně prosperující středoevropské metropole s charakterem živého studentského města, k tomu ale potřebuje nový územní plán. Do konce volebního období chceme schválit nový územní plán města Brna, který bude v souladu se stavebním zákonem, s jasným konceptem rozvoje města a s moderními urbanistickými pravidly.
 • Chceme zavést intenzivní spolupráci s Jihomoravským krajem a okolními obcemi. Naším cílem je shoda na vedení páteřních liniových staveb ve městě Brně a jeho zázemí v ZUR JMK a všeobecně prodiskutovaný a přijímaný nový územní plán. V případě trasování rychlostních komunikací v blízkosti bytové zástavby budeme požadovat jejich zakrytí.
 • Budeme věnovat maximální pozornost procesu projednání a schválení nového územního plánu tak, aby byl schválen hladce a co nejrychleji.
 • Vytvoříme expertní týmy, které budou pomáhat městu s definováním překážek rozvoje a jejich následném odstranění. Měly by vzniknout týmy na urychlení bytové výstavby, budování technické infrastruktury a na podporu ekonomického rozvoje města.
 • Do územního plánu budeme prosazovat zanesení trasy SJKD na základě výsledků studie proveditelnosti SŽDC.
 • Rozvoj jižní části města mezi historickým centrem a novým nádražím pokládáme za zcela klíčový pro celé Brno. Chceme tu vybudovat novou, snadno dostupnou čtvrť s bydlením v zeleni a pestrou nabídkou služeb.
 • V rozvojových lokalitách města budeme prosazovat v územním plánu zvýšení procenta možného využití plochy pro bytovou zástavbu.
 • Při rozvoji města budeme zohledňovat potřeby současných obyvatel daných lokalit.
 • Při všech rekonstrukcích ulic budeme pamatovat na ochranu starých a výsadbu nových stromů.
 • Zasadíme se o realizaci protipovodňových opatření v ohrožených oblastech a zpřístupníme koryta řek městskému životu, jak je běžné v západních metropolích. Za jedno ze zásadních protipovodňových opatření považujeme vybudování suchého poldru v Chrlicích, který v případě nouze ochrání město před povodněmi.
 • Chceme, aby se rekonstrukce významných veřejných prostranství a budov dělaly po otevřených architektonických soutěžích a projednávaly se s veřejností.
 • Chceme, aby v historickém centru zůstali žít lidé. Nechceme, aby z něj vznikl pouze turistický či zábavní areál. Zamezíme směnám domů a ohrožení nájemníků v centru města.
 • Budeme prosazovat skloubení využití areálu Brněnského výstaviště pro veletržní činnosti i pro volnočasové aktivity i kulturu.
 • Budeme spolu s městským architektem aktivně vstupovat do velkých projektů, aby probíhaly s respektem k okolní zástavbě a tamním obyvatelům.
 • Budeme postupně zajišťovat, aby město a městské budovy bylo bez bariér pro matky s kočárky, osoby na vozíku nebo pro lidi s postižením zraku či sluchu.
 • Při rekonstrukcích ulic budeme vždy vyžadovat podmínku zajištění bezbariérovosti a dbát na to, aby se pokud možno nesnížil počet parkovacích míst.
 • Chceme postupně zavádět jednotný moderní styl městského mobiliáře.

V oblasti bydlení:

 • Zajistíme výstavbu nových bytů podporou soukromé výstavby, vznikem bytových družstev a výstavbou městských bytů v nízkoenergetickém standardu, šetrných k životnímu prostředí.
 • Výstavba městských bytů bude zaměřena zejména na startovací byty - bydlení pro mladé páry, byty zajišťující dostupné bydlení pro rodiny s dětmi, byty zvláštního určení pro seniory v domech s pečovatelskou službou a byty pro hendikepované.
 • Budeme rozvíjet sdílené bydlení pro ubytování zdravotnického personálu, seniory i pro studentské bydlení.
 • Podpoříme bytovou výstavbu spojenou s revitalizací tzv. brownfieldů.
 • V oblasti sociálního bydlení dojde k vyhodnocení probíhajících projektů a jejich optimalizaci tak, aby bylo možno účinně směřovat k ukončení bezdomovectví, zejména rodin s dětmi.
 • V sociálním bydlení bude dále rozvíjena spolupráce města a neziskových organizací na projektech tréninkového bydlení, chráněného bydlení apod.
 • Pro zvýšení dostupnosti bydlení bude zřízeno v rámci magistrátu kontaktní místo pro bydlení.
 • Prodeje městských bytových domů nájemcům budou posuzovány individuálně s přihlédnutím k jejich potřebnosti v rámci bytového fondu města a efektivnosti jejich správy a údržby, související s jejich stavebně technickým stavem a výnosy z nájmů.
 • Budeme prosazovat odpovědnou správu městského bytového fondu tak, aby se snížil počet neobsaditelných bytů. V odůvodněných případech umožníme opravu bytů na vlastní náklady nájemce na základě schválení radou a se stanovenou formou finančního narovnání.
 • Budeme usilovat o zřízení městské ubytovny pro dočasné řešení krizových situací rodin s dětmi.
 • Budeme dbát na transparentnost a předvídatelnost při pronajímání obecních bytů.

V oblasti životního prostředí:

 • Budeme aktivně bojovat se suchem, včetně zachytávání dešťových vod pomocí nádrží a zřízením dotačního programu pro majitele rodinných domů.
 • Zrealizujeme první dvě etapy protipovodňových opatření a další etapy připravíme.
 • Podpoříme vznik nového Hapalova parku mezi Vinohrady a Líšní.
 • Připravíme možnost využití artézských studní jako záložního zdroje pro Brno.
 • Podpoříme obnovu studánek v lesích kolem Brna.
 • Prosadíme výsadbu zeleně, která oddělí rušné silnice od bytové výstavby, aby zadržovala prach a hluk. Tam, kde není možné sázet stromy, vysadíme keře.
 • Připravíme novou koncepci péče o veřejnou zeleň tak, aby nedocházelo k zasychání porostů po seči včetně jasných pravidel kontroly a dodržování.
 • Budeme podporovat více zeleně v ulicích, ať už jako drobné zelené plochy, květiny nebo zeleň na sloupech a postupně zvýšíme index listové plochy v Brně.
 • Vytvoříme dotační titul na podporu budování zelených střech a zelených fasád pro snižování teploty ovzduší ve městě v letních měsících.
 • Zachováme stávající dotační titul na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích.
 • Při stavebních a výkopových pracích budeme vždy vyžadovat ochranu zeleně a kořenových systémů podle norem ČSN. Pro ochranu kořenových systémů budeme preferovat šetrnější metody oprav inženýrských sítí.
 • Chceme zavádět více vodních prvků včetně tzv. mlžítek, která osvěží okolní prostředí a zároveň nespotřebují tolik drahocenné vody.
 • Budeme pokračovat v získávání dalších lesních porostů a podpoříme úpravu lesů v blízkosti města pro rekreační využití.
 • Budeme usilovat o vybudování chráněných stanovišť pro tříděný odpad včetně dostatečného množství nádob.
 • Chceme zajistit čistotu i v místech, kde chodí pejskaři. Proto zajistíme dostatečné množství košů a sáčků.
 • Zachováme směřování postupného nahrazování kontejnerů podzemními nádobami na tříděný odpad.
 • V oblasti svozu odpadů zajistíme takový systém, aby reflektoval včasnost svozu a zároveň byl prováděn takovým způsobem, aby nadměrně nezatěžoval dopravu.
 • Od placení poplatku za komunální odpad budou osvobozeni senioři od 70 let.
 • Změníme systém blokového čištění, aby byl prioritou úklid, nikoli byznys soukromých firem, včetně koordinace s úpravou zeleně a optimální frekvencí s ohledem na vytížení komunikací v dopravní špičce.
 • Budeme monitorovat kvalitu ovzduší a realizovat opatření k jeho zlepšení.
 • Umožníme veřejnosti "adopci" jednotlivých stromů.
 • Zlepšíme stav Ústředního hřbitova včetně jeho zázemí pro návštěvníky.
 • Budeme hledat a podporovat projekty vedoucí ke zlepšování kvality prostředí, úspoře přírodních zdrojů směrem k cirkulární ekonomice.

V oblasti školství

 • Budeme podporovat různorodé směřování a specializace základních škol a pokračovat v opravách školních budov. Zřídíme nová místa ve školách a školkách kde to bude potřebné, například kvůli nové výstavbě nebo populačnímu boomu, a budeme usilovat o snižování počtu žáků na učitele ve třídě.
 • Podpoříme také firemní školky a další městem nezřizované instituce předškolního vzdělávání, včetně mini-školek, lesních školek a dětských skupin.
 • Zřídíme další bezpečná krátkodobá parkovací místa "kiss and ride" a parkování na parkovací kotouč u mateřských a základních škol, aby rodiče mohli své děti bezpečně dovézt a vyložit.
 • Podpoříme kreativní formy vzdělávání s využitím moderních technických dílen a zařízení, včetně podpory mimoškolních aktivit a rozšíření nabídky vzdělávacích programů pro talentované děti a organizace, které spolupracují se školami a zajišťují volnočasové aktivity dětí a studentů, dále pak projekty mezigenerační spolupráce.
 • Umožníme a podpoříme finanční spoluúčast sdružení rodičů a dalších subjektů na zvyšování kvality výuky.
 • Rozšíříme nabídku bezlaktózové, bezlepkové a další dietní stravy do všech škol na území města.
 • Podpoříme modernizaci školních hřišť a jejich následné užívání i pro veřejnost a sportovní kluby v mimoškolní době.
 • Povedeme ředitele a ředitelky škol k otevřenému přístupu k řízení školy, v rámci kterého budou učitelé, rodiče i žáci více informováni o záležitostech školy tak, aby se mohli více zapojit do jejího rozvoje.

V oblasti sportu

 • Zachováme podporu brněnského sportu v souladu se schválenou Koncepcí sportu města Brna 2018-2030. Tímto způsobem pomůžeme zajistit dostupnost sportování v jednotlivých klubech pro děti, mládež a výkonnostní i vrcholové sportovce, a snížíme náklady rodičů na sport jejich dětí tak, aby sportování v jednotlivých klubech pro ně bylo dostupné. Podpoříme také handicapované sportovce.
 • Vybudujeme více workoutových hřišť a sportovišť pro volný čas pro starší děti. Podpoříme zhodnocování a rekonstrukce sportovišť (i místního významu), zvláště při vícezdrojovém financování ze strany státu a kraje. Rozvineme síť singletrailů a cyklostezek pro sportovní vyžití, včetně cyklostezky kolem přehrady. Budeme dále usilovat o zvelebování brněnské přehrady.
 • Podpoříme výstavbu multifunkční haly pro 12 tisíc diváků v lokalitě brněnského výstaviště. Budeme usilovat o zajištění vícezdrojového financování výstavby kryté atletické haly v areálu bohunického Kampusu. Vybudujeme nový Velodrom při ulici Hněvkovského. Připravíme výstavbu vodáckého kanálu a vytvoříme sportovně rekreační areál v lokalitě za Anthroposem s tím, že se vynasnažíme dokončit alespoň část sportovišť v termínu, který zde umožní konání části Letního olympijského festivalu 2020. Budeme se také ucházet o pořadatelství Zimního olympijského festivalu 2022 a Evropského olympijského festivalu dětí a mládeže v roce 2025, a podporovat konání významných a mezinárodních sportovních akcí v Brně a intenzivně řešit financování těchto podniků, stejně jako sportovní infrastruktury, s Jihomoravským krajem a zejména státem.
 • Umožníme výstavbu aquaparku za Lužánkami soukromým investorem, vybudujeme zde wellness centrum a budeme usilovat o zajištění financování 25m bazénu. Podpoříme výstavbu 25m bazénu v Židenicích.
 • Zvýšíme potenciál sportovního komplexu Vodova. Rozvineme areál Riviéry tak, aby postupně získal celoroční provoz, mj. zde prověříme možnost realizace tréninkového oválu pro biatlon.
 • Pozornost města bude mířit i k mladým sportovním odvětvím jako je např. florbal, ragby, baseball, rychlobruslení (prověříme možnost realizace tréninkové sportovní haly), malá kopaná, curling či lezectví.
 • Umožníme veřejnosti zakoupit vstupné na všechna městská koupaliště i sportoviště prostřednictvím jednotného platebního a rezervačního systému v rámci účtu BrnoID.

V oblasti kultury:

 • Zachováme současnou úroveň financování provozu městem zřizovaných kulturních příspěvkových organizací a zajistíme pro ně potřebné financování nestavebních investic.
 • Nabídka městem zřizovaných kulturních příspěvkových organizací by měla reflektovat potřeby všech cílových skupin obyvatel města Brna, odmítáme jakékoli politické zásahy do dramaturgie těchto organizací.
 • Povedeme dialog s krajem i státem o možnosti vícezdrojového financování městem zřizovaných kulturních institucí.
 • Chceme převést Národní divadlo Brno pod příspěvkové organizace Ministerstva kultury.
 • Fandíme profesionálnímu i amatérskému pouličnímu umění a zachováme možnost svobodně oživovat veřejný prostor, nebude-li to nadměrně omezovat ostatní.
 • Budeme jednat s pořadateli festivalu Trutnoff o možnostech uspořádání akce v Brně s diskusí o termínu konání festivalu dalšími pořadateli festivalů.
 • Podpoříme transformaci právní formy kulturních příspěvkových organizací na efektivnější veřejné kulturní instituce.
 • Budeme pokračovat v krocích vedoucích k realizaci stavby Janáčkova kulturního centra.
 • Podpoříme společný potenciál brněnských památkových vil. Prosadíme jeho doplnění o Arnoldovu vilu a její rekonstrukci na Centrum dialogu za podmínky získání financování z dotačních programů.
 • Brno bude v roce 2028 slavit 100 let od úmrtí skladatele Leoše Janáčka. Chceme připravit Brno na kandidaturu na Evropské hlavní město kultury pro tento rok.
 • Podporujeme vybudování muzea Leoše Janáčka
 • Spustíme průvodce po brněnské architektuře jako vícejazyčnou mobilní aplikaci, která by měla vzniknout v rámci projektu BAM.
 • Budeme usilovat o přebudování bývalé káznice na Cejlu na Kreativní centrum včetně vzniku Místa paměti.
 • Budeme více využívat potenciálu vysokých škol s uměleckým zaměřením při kulturní prezentaci města.
 • Zachováme víceleté financování kultury.
 • Chceme rozšířit Muzejní noc i na Muzejní den, aby se ho mohly účastnit i děti.
 • Chceme rozvíjet vztah dětí ke kultuře, proto podnikneme konkrétní kroky směřující k zatraktivnění divadel, galerií a muzeí pro děti.

V oblasti bezpečnosti:

 • Zajistíme, aby městská policie byla lépe řízená ve prospěch občanů. Primární funkcí MP nemá být výběr poplatků a pokut, ale má především přispívat k pořádku, ochraně a bezpečnosti osob a majetku a dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití.
 • Obnovíme úspěšný projekt "Poznej svého strážníka".
 • Rozšíříme kapacitu stávajícího programu Senior akademie.
 • Budeme finančně podporovat profesionální i dobrovolné hasiče, jejichž potenciál chceme efektivněji využít. K tomu ale potřebují odpovídající zázemí a průběžnou obnovu jejich techniky.
 • Maximálně podpoříme kvalifikovanou práci s dětmi a mládeží, čímž posílíme prevenci šikany a kriminality mladistvých. Budeme koordinovat specializované programy pro školáky tak, aby děti základních škol byly lépe, systematicky a prakticky připraveny na řešení různých nenadálých situací. Pozornost budeme věnovat i projektům v boji proti kyberšikaně.
 • Bereme vážně rizika terorismu a nejrůznějších nových hrozeb, žádná bezpečnostní opatření však nesmějí zbytečně omezovat běžný život ve městě. Místo plošného pokrývání města kamerovými systémy budeme zvyšovat počet strážníků v ulicích, zejména v oblastech škol a dětských hřišť.
 • Zajistíme osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce.
 • Budeme podporovat výstavbu nové společné stanice hasičského záchranného sboru a Policie ČR.
 • Budeme se zabývat další kultivací přednádražního prostoru, budeme usilovat o to, aby jak přednádražní prostor, tak i další místa v centru města byla čistá a občané města Brna se v nich cítili bezpečně.

V oblasti sociální:

 • V podpoře ohrožených skupin se zaměříme zejména na seniory, handicapované a matky samoživitelky.
 • Soustředíme se na zajištění návaznosti a dostupnosti sociálních služeb s posílením domácí péče a zajištění bydlení pro tyto cílové skupiny.
 • Zasadíme se o zvýšení kapacity míst v domovech pro seniory. Zavedeme možnost paliativní péče v pobytových sociálních zařízeních.
 • Budeme usilovat o vybudování chráněného bydlení pro osoby, které nemohou bydlet samostatně, a rodina se o ně nemůže postarat.
 • Budeme usilovat o rozšíření služeb pečovatelské služby o víkendech a v odpoledních hodinách, podporovat budeme také centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře nebo odlehčovací služby, které rodinám pomáhají s péčí o blízké.
 • Podpoříme vzdělávací kurzy a zájmové aktivity pro seniory.
 • Budeme analyzovat a vyhodnocovat průběh stávajících projektů. Na základě výsledků případně upravíme parametry jednotlivých projektů tak, aby efektivně řešily dané sociální problémy. Posílíme prvek spolupráce s osvědčenými neziskovými organizacemi, ať už v oblasti bezdomovectví nebo závislostí.
 • Budeme naplňovat akční plán v oblasti drog a závislostí, včetně podpory přístupu "harm reduction" a budeme jednat s krajem o financování dané oblasti v původní výši.
 • Pro zajištění dostatečného množství bytů pro sociální bydlení budeme využívat mimo jiné i institut celoměstského zájmu dle Pravidel pronájmu.
 • Nezbytné bude zvýšení prostředků v sociální oblasti - prosazení vyššího podílu investičních i provozních výdajů do sociální oblasti v poměru k ostatním resortům v rámci rozpočtu města Brna.
 • Nastavíme systém víceletého financování sociálních služeb.
 • Budeme i nadále provozovat a rozšiřovat služby Senior Busu.
 • Chceme podpořit dobrovolnictví v sociálních službách.

V oblasti zdravotnictví:

 • Brněnské zdravotnictví je dlouhodobě podfinancováno v oblasti jeho rozvoje, vnímáme to jako významný problém a proto chceme do této oblasti investovat.
 • Základními projekty jsou:
  • rekonstrukce polikliniky Zahradníkova, aby z ní bylo kompletní zdravotní zařízení,
  • druhá etapa rekonstrukce polikliniky na Lesné,
  • zahájení výstavbu nového komplexu pro zhruba 200 seniorů v areálu na Červeném kopci,
  • majetkové vypořádání s "Řádem Milosrdných bratří" a kroky k zahájení stavby parkovacího domu u Nemocnice Milosrdných bratří,
  • stavba parkovacího domu u Dětské nemocnice,
  • parkovací kapacity u všech zdravotnických zařízení na území města Brna,
  • další rozvoj Úrazové nemocnice v Brně.

Při vědomí velikosti rozpočtu města budeme činit kroky k tomu, aby dané projekty byly zrealizovány.

 • Zlepšíme péči a přístup v oblasti následné péče.
 • Budeme usilovat o vytvoření prvního centra telemedicíny v ČR a nabídneme nahrazení SOS tlačítka náramkem, který umožní v reálném čase monitorovat stav pacienta a v případě potřeby přivolat sanitku.
 • Podpoříme propojení výzkumu a praxe ve zdravotnictví ve prospěch obyvatel Brna.
 • Podpoříme v Brně rozšíření domácí hospicové péče, včetně paliativní péče pro děti.
 • Budeme analyzovat rozsah ambulantní léčby především vzhledem k demografickému vývoji lékařů i obyvatel města a ve spolupráci s vysokými školami navrhneme řešení.
 • Podporujme myšlenku vzniku porodního domu v areálu některé nemocnice financovaného soukromým investorem.
 • Ve spolupráci s praktickými lékaři a dalšími subjekty vytvoříme systém zachycení osamělých seniorů s cílem zajistit jim potřebnou pomoc ve chvíli, kdy ji budou potřebovat.

V oblasti rodinné politiky

 • Podpoříme vznik dalších dětských skupin, které budou využitelné i pro kratší pobyt dítěte. Chceme tak dát čas rodičům a neubírat místa ve školkách pro ty rodiče, kteří potřebují celodenní pobyt.
 • Umožníme provoz mikrojeslí.
 • Rozšíříme nabídku flexibilních forem práce v městských firmách a na úřadech, včetně zaměstnaneckých benefitů.
 • Podpoříme komunitní a mezigenerační centra.
 • Nastavíme systém víceletého financování pro rodinné organizace.

V oblasti investic:

 • Posílíme předprojektovou investiční přípravu v rámci investičního odboru. Investice budeme provádět v duchu rozpočtové odpovědnosti a s ohledem na bezproblémový a plynulý chod města. Zásadní roli bude plnit koordinace investičních akcí.
 • Zaměříme se na strategické investice do infrastruktury a nadregionálních projektů. Základem kvalitnější dopravní infrastruktury je intenzivní spolupráce s krajem a důraz na časové kritérium při zadávání veřejných zakázek.
 • Ve spolupráci s Hospodářskou komorou i podnikatelskými sdruženími identifikujeme překážky pro podnikání v Brně a zpracujeme návrhy na jejich odstranění. Pro velké investiční projekty se budeme snažit hledat cesty výhodné spolupráce se soukromým sektorem.
 • Důraz bude kladen i na investice do digitalizace, s cílem zjednodušení komunikace občanů s úřady, snížení byrokratické zátěže a efektivnějšího využívání dostupných dat.
 • Občané by měli mít větší přehled o nakládání s veřejnými financemi, proto budeme dále pracovat na rozklikávacím rozpočtu.
 • Celkově je nutné k hospodaření města Brna přistupovat zodpovědně. Rozpočet musí vždy odrážet aktuální příjmovou stránku. Proto navýšíme objem financí do budoucích investic.

V oblasti majetkové:

 • Chceme městské firmy jako službu občanům, a proto je ponecháme ve vlastnictví města. Zvýšíme kvalitu služeb a budeme snižovat náklady.
 • Chceme převést majetky na území Brna, o které stát nemá zájem, na město, abychom je mohli smysluplně využít.
 • Ukončíme snahy o nevýhodné a netransparentní výměny majetků a pozemků.Nakládání s veřejným majetkem musí být srozumitelné, výhodné a promyšlené.
 • Zasadíme se o transparentní evidenci a správu majetku.
 • Odblokujeme rozvoj města aktivním scelováním pozemků.
 • Budeme aktivně nakupovat majetky pro přípravu důležitých staveb (obchvat Tuřan, Slatiny, velký městský okruh apod.).

V oblasti marketingu a cestovního ruchu:

 • Chceme vytvářet nové turistické produkty a aktivně je nabízet, ať už v digitálním světě, nebo na specializovaných zahraničních veletrzích, konferencích apod., přičemž budeme klást důraz na destinační management v rámci Jihomoravského kraje. Chceme se zaměřit i na kulturní turistiku a jednotlivé produkty přesně cílit na konkrétní skupiny.
 • Budeme chtít prezentovat Brno na odpovídající úrovni jako sebevědomé kulturní město s bohatou architekturou i historií. Zaměříme se na využití potenciálu výstavnictví. I nadále zachováme podporu Velké ceny. Při propagaci města budeme důsledně dbát na vysokou kvalitu, efektivitu a důstojnou úroveň prezentace. Budeme nadále využívat Radu pro marketing a cestovní ruch pro stanovování a přizpůsobení cílů.
 • Důležitá je i kvalitní dopravní infrastruktura. Její dobudování zajistí kvalitní a dostupné spojení s okolním světem (např. ŽUB). Budeme i nadále podporovat rozvoj letecké dopravy, ve spolupráci s Jihomoravským krajem, zejména ve vztahu k možnosti doplnění nabízených destinací s dobrou návazností na další destinace.
 • Budeme rozvíjet aplikace pro turisty za využití současného systému/webu GoToBrno tak, aby byl umožněn jednoduchý a přehledný způsob zakoupení vstupenek i orientace ve městě.

V oblasti otevřeného a participujícího města:

 • Budeme pokračovat v jasném a transparentním systému zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení ve městě, městských příspěvkových organizacích a městem vlastněných obchodních korporacích.
 • Zavedeme povinnost otevřených výběrových řízení při výběru dodavatele veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě nad 200 000 Kč, vyjma právních a znaleckých činností.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu a poskytovaných služeb a rozšíříme nabídku služeb dostupných přes web brnoid.cz.
 • O všech důležitých politických rozhodnutích budeme veřejnost včas předem informovat, svoláme k nim veřejnou debatu s účastí vedení města a nebudeme rozhodovat za zády občanů.
 • Pro lidi důchodového věku a lidi s omezenou technickou způsobilostí zajistíme asistenci při využívání digitálního úřadu na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena.
 • Zveřejníme na internetu platby města všem dodavatelům až do úrovně jednotlivých faktur a budeme i nadále zveřejňovat smlouvy v registru smluv.
 • Rozšíříme množství městem zveřejňovaných otevřených datových sad na webu data.brno.cz.
 • Budeme pokračovat v úspěšném projektu participativního rozpočtování, s rostoucím zájmem veřejnosti navýšíme i finanční prostředky pro návrhy občanů.
 • Pilotně otestujeme participativní rozdělování financí v rámci nezřizované kultury.
 • V rámci webu brnoid.cz zřídíme portál občanské radnice, přes který budou občané moci sledovat realizaci důležitých projektů města, vyjadřovat se k aktuálním politickým otázkám a dávat vedení města podněty, kterými budou moci ostatní občané vyjadřovat podporu a zvyšovat tak jejich váhu.
 • Zahájíme diskusi o aktualizaci Statutu města Brna.
 • V zájmu zkvalitnění řízení příspěvkových organizací zavedeme princip otevřených výběrových řízení u ředitelů po pěti letech ve funkci.
 • Podpoříme vznik Mezinárodní ligy demokratických měst a hlásíme se k zásadám a principům, které byly kodifikovány na Globálním fóru participace 2018 v listině "Magna Charta demokratických měst".

V oblasti informačních technologií:

 • Nové veřejné zakázky v IT budou hodnoceny podle více hodnotících kritérií. Celkové náklady na projekt musí zohledňovat i pořizovací náklady na vybavení, provoz či případné modifikace.
 • Chceme zavádět open source řešení všude tam, kde je to možné a vhodné. Nebudeme podporovat takové řešení, které přinese vazbu na jednoho dodavatele (tzv. vendor lock-in).
 • U končících smluvních závazků provedeme analýzu přínosu přechodu ze stávajícího řešení na otevřené. Tam, kde to bude možné, budeme požadovat otevření (a tím snížení vendor lock-in) v co největší míře.
 • Budeme pokračovat v digitalizaci úřadu. Zveřejnitelná data budou dostupná ve strojově čitelném formátu na datovém portálu města. Dokumenty poskytované a vyžadované městem budou preferovány v otevřených datových formátech, které nenutí občany pořizovat si speciální software.
 • Budeme pokračovat v realizaci projektu nového městského webu.
 • Zahájíme dialog ohledně open source projektů pro samosprávy a správu organizací na platformě Otevřená města, kde je Brno zakládajícím členem. Pro nové projekty budeme hledat partnerská města (nejen v České republice, ale i v Evropské unii) s cílem společného financování vývoje otevřeného řešení, které by se dále nabízelo jak dalším městům, tak veřejnosti.
 • Budeme podporovat nákupy v oblasti IT společně pro město i městské části.

V oblasti chytrého města:

 • Podpoříme intenzivnější spolupráci města s akademickou sférou, výzkumnými a vývojovými centry a s Akademií věd, podpoříme rozvoj univerzit.
 • Posílíme svoji aktivitu v rámci evropské sítě spolupracujících měst pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Zkušenosti budeme sdílet také se všemi partnerskými městy.
 • Budeme i nadále rozvíjet strategii města jakožto základní podklad pro směřování rozvoje města v dlouhodobém i střednědobém horizontu.
 • Budeme pořádat setkání všech složek městského ekosystému.
 • Využijeme anonymizovaná data od mobilních operátorů a další technologie pro zajištění vyšší kvality dopravního modelování.
 • Prověříme možnost využití moderních technologií v řízení města, například v oblasti parkování a zavedeme systém prevence odtahů vozidel.
 • Budeme rozšiřovat infrastrukturu pro elektromobilitu a další formy čisté mobility ve městě Brně.
 • Budeme nadále podporovat aktivity směřující k hospodářskému rozvoji města, založené na inovacích, vzdělávání a využívání výsledků výzkumu, zejména realizaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) ve stávající podobě (2014-2020) a ve spolupráci s Jihomoravským krajem aktivně podpoříme přípravu nové generace RIS JMK pro období 2021-2027.
 • Prověříme možnost prodloužení úředních hodin alespoň jeden den v týdnu do večerních hodin.
 • Po vzoru jednání rady města zavedeme digitalizaci i pro jednání zastupitelstva, čímž ušetříme úředníkům čas a městu peníze.
 • Budeme podporovat podnikavost a kreativitu.
 • Budeme podporovat spolupráci základních škol s inovačními centry, výzkumnými pracovišti univerzit a místními technologickými špičkami.
 • Podpoříme začínající podnikatele možností prezentace lokální značky na omezenou dobu (například dva měsíce) na frekventovaných místech.

III. Vedení města Brna

Za účelem prosazování a realizace výše uvedených bodů programové shody se koaliční partneři zavazují, že

 • do funkce primátora statutárního města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů ODS;
 • do funkce 1. náměstka primátora statutárního města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů KDU-ČSL;
 • do funkce 2. náměstka primátora statutárního města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů Pirátů;
 • do funkce 3. náměstka primátora statutárního města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů ČSSD;
 • do funkce 4. náměstka primátora statutárního města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů ODS;
 • do funkce člena Rady města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů ODS;
 • do funkce člena Rady města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů ODS;
 • do funkce člena Rady města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů Pirátů;
 • do funkce člena Rady města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů Pirátů;
 • do funkce člena Rady města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů KDU-ČSL;
 • do funkce člena Rady města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů KDU-ČSL;
 • do funkce uvolněného zastupitele města Brna pro oblast informačních technologií zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem Pirátů;
 • do funkce uvolněného zastupitele města Brna pro oblast marketingu a cestovního ruchu zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem ODS.

ODS bude zodpovědná za oblast dopravy, investic, sociální péče, marketingu a zahraničních vztahů.

KDU-ČSL bude zodpovědná za oblast školství a sportu, zdravotnictví, životního prostředí, územního plánování a rozvoje.

Piráti budou zodpovědní za oblast majetku, informačních technologií, kultury, participace veřejnosti, strategie a analýzy dat.

ČSSD bude zodpovědná za oblast bytovou a správy majetku.

IV. Výbory Zastupitelstva města Brna a komise Rady města Brna

Finanční výbor bude mít 7 členů, přičemž do uvolněné funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Brna zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů ODS, do neuvolněné funkce místopředsedy finančního výboru zvolí zastupitele nominovaného klubem KDU-ČSL.

Výbor pro národnostní menšiny bude mít 5 členů, přičemž do neuvolněné funkce předsedy výboru pro národnostní menšiny zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů Pirátů, do neuvolněné funkce místopředsedy výboru pro národnostní menšiny zvolí zastupitele nominovaného klubem ČSSD.

Kontrolní výbor bude mít 7 členů, přičemž do uvolněné funkce předsedy Kontrolního výboru zvolí zastupitele města Brna nominovaného klubem zastupitelů hnutí ANO, do neuvolněné funkce místopředsedy kontrolního výboru zvolí zastupitele nominovaného klubem SPD.

Rada města Brna zřídí tyto komise Rady města Brna a do funkcí jejich předsedů a místopředsedů zvolí tyto nominanty jednotlivých klubů zastupitelů:

- Komise legislativně organizační - předseda nominován klubem ČSSD, místopředseda nominován klubem Pirátů, další člen nominován klubem KDU-ČSL.

- Komise bydlení - předseda nominován klubem ČSSD, místopředseda nominován klubem ODS, další člen nominován klubem ČSSD.

- Komise územního plánování a rozvoje - předseda nominován klubem ČSSD, místopředseda nominován klubem KDU-ČSL, další člen nominován klubem ČSSD.

- Komise životního prostředí - předseda nominován klubem KDU-ČSL, místopředseda nominován klubem ODS, další člen nominován klubem ČSSD.

- Komise výchovy a vzdělávání - předseda nominován klubem KDU-ČSL, místopředseda nominován klubem ODS, další člen nominován klubem Pirátů.

- Komise pro tělovýchovu a sport - předseda nominován klubem KDU-ČSL, místopředseda nominován klubem ODS, další člen nominován klubem Pirátů.

- Komise zdravotní a prorodinné politiky - předseda nominován klubem KDU-ČSL, místopředseda nominován klubem ODS, další člen nominován klubem KDU-ČSL.

- Komise sociální - předseda nominován klubem ODS, místopředseda nominován klubem Pirátů, další člen nominován klubem KDU-ČSL.

- Komise pro informační technologie - předseda nominován klubem Pirátů, místopředseda nominován klubem ČSSD, další člen nominován klubem Pirátů.

- Komise majetková - předseda nominován klubem Pirátů, místopředseda nominován klubem ODS, další člen nominován klubem ČSSD.

- Komise investiční - předseda nominován klubem ODS, místopředseda nominován klubem KDU-ČSL, další člen nominován klubem Pirátů.

- Komise dopravní - předseda nominován klubem ODS, místopředseda nominován klubem Pirátů, další člen nominován klubem KDU-ČSL.

- Komise kulturní - předseda nominován klubem Pirátů, místopředseda nominován klubem ODS, další člen nominován klubem KDU-ČSL.

- Komise pro chytré a otevřené město - předseda nominován klubem Pirátů, místopředseda nominován klubem KDU-ČSL, další člen nominován klubem ČSSD.

- Komise bezpečnosti a veřejného pořádku - předseda nominován klubem ODS, místopředseda nominován klubem ČSSD, další člen nominován klubem KDU-ČSL.

Každá komise bude mít 11 členů, přičemž po 2 členech do každé komise bude nominovat klub zastupitelů ODS, po 1 členovi do každé komise budou nominovat ostatní kluby zastupitelů, tedy KDU-ČSL, Pirátů, ČSSD, ANO, SPD, po jednom členovi do každé komise bude nominovat sněm starostů, po jednom členovi do komise bude nominovat předseda příslušné komise, po jednom členovi do komise bude nominovat místopředseda příslušné komise, dalšího (jedenáctého) člena budou nominovat kluby zastupitelů KDU-ČSL, Pirátů, ČSSD dle dohody uvedené v předchozím odstavci.

V. Principy koaliční spolupráce

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou jednoho volebního období Zastupitelstva města Brna 2018 až 2022.

Tato smlouva je závazná pro všechny její účastníky.

Smluvní strany se zavazují, že nebudou v Zastupitelstvu města Brna navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační, personální, nebo jí na roveň postavenou záležitost bez předchozího projednání v Radě města Brna.

Účastníci se zvláště zavazují, že nenavrhnou v Zastupitelstvu města Brna a nepodpoří případný návrh na odvolání primátora, náměstků a členů Rady města Brna bez předchozí dohody smluvních stran.

Spory smluvních stran budou řešeny dohodovacím řízením, kterého se budou účastnit lídři smluvních stran a předsedové koaličních klubů smluvních stran, případně jejich zástupci. Neúspěšné dohodovací jednání ukončuje na základě písemné výpovědi platnost smlouvy pro všechny smluvní strany.

Případné personální změny v řadách členů Zastupitelstva města Brna zvolených za strany smlouvy nemají vliv na platnost této smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že budou po celou dobu platnosti této smlouvy respektovat dohodnutou politickou strukturu orgánů Zastupitelstva města Brna.

Všechny změny, doplňky nebo zrušení této dohody musí mít písemnou formu.

Smluvní strany se shodly, že návrh rozpočtu Statutárního města Brna v 1. i 2. etapě přípravy projednají před jeho odesláním k vyjádření dotčeným orgánům města na společném jednání za účasti primátora, jeho náměstků, členů rady města a předsedů koaličních klubů. Při sestavování a projednávání rozpočtu města v rámci koalice bude hledána shoda na zapracování priorit všech koaličních partnerů.

Předkládání materiálů do Rady města Brna tzv. na stůl je přípustné pouze ve výjimečných situacích, které nesnesou odkladu. V takovém případě musí předkladatel zajistit projednání materiálu alespoň na úrovni porady vedení města. Nebude-li vůle materiál "na stůl" ze strany některého koaličního partnera projednat na jednání rady města Brna, bude materiál stažen a řádně projednán v náhradním termínu.

Všechny návrhy na organizační změny, které zakládají navyšování funkčních míst, musí být před předložením do komise legislativně organizační projednány na úrovni porady vedení města.

Smluvní strany se shodly, že v případě označení návrhu za zásadní jednou ze smluvních stran, bude takový návrh před projednáním v orgánech města projednán na koaličním jednání za účelem nalezení shody.

Smluvní strany mohou navrhovat změny, odvolání a jmenování, svých zástupců v rámci funkcí obsazených příslušným politickým uskupením, například členy Rady města Brna, Komisí, členství v orgánech městem zřizovaných příspěvkových organizací a městem vlastněných obchodních korporací. Koaliční partneři po projednání podpoří takové změny v rámci hlasování v Radě města Brna případně Zastupitelstvu města Brna.

Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány zastupiteli koaličních politických stran.